Deklaracja, stawki opłat i sposoby płatności

admin
wtorek, 05 listopad 2013 14:16
A- A A+

Obowiązkiem właściciela nieruchomości zamieszkałej jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Za mieszkańców budynków wielorodzinnych deklaracje składają zarządcy budynków.

Deklarację w formie papierowej składa się osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego Rykach przy ul. Karola Wojtyły 29, w pok. 212, 213, 2015 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 lub za pośrednictwem poczty lub środkami komunikacji elektronicznej (skrzynka e-PUAP). Druki deklaracji dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej.

W przypadku niezłożenia deklaracji Burmistrz w drodze decyzji administracyjnej określi właścicielowi nieruchomości wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych która, w przypadku braku wykonania obowiązku podatkowego będzie podstawą do wystawienia tytułu egzekucyjnego.

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych albo też w razie wystąpienia zmian wpływających na wysokość opłaty - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.

Pytania i uwagi proszę kierować do Urzędu Miejskiego w Rykach

Stawki opłat

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/214/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty opłata uzależniona jest od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi 16 zł za odpady segregowane.

Maksymalna miesięczna opłata, od gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 80zł. Za gospodarstwo domowe rozumie się rodziców (opiekunów prawnych) i ich dzieci do ukończenia 18 roku życia, a uczące się do ukończenia 25 roku życia.

Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 64,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Sposoby i termin płatności

Opłatę za odbiór odpadów uiszcza się miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Rykach lub na rachunek bankowy o numerze 65 8724 0005 2001 0000 4952 0009 (w tym przez internet). Jeżeli koniec terminu opłaty przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

W przypadku opłat bankowych w tym przez internet w tytule przelewu należy wpisać indywidualny kod identyfikujący podatnika oraz oznaczenie roku, którego wpłata dotyczy.

Druki dowodów wpłat lub kody identyfikujące podatnika są do pobrania w Urzędzie Miejskim w Rykach, pokój 212, 213, 215.

Kasa Urzędu Miejskiego w Rykach czynna w godzinach 8:00 - 14:00.

Opłat za odbiór odpadów komunalnych nie można łączyć z innymi zobowiązaniami.