Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Ryki

Zofia Sadura / admin
czwartek, 04 grudzień 2014 12:10
A- A A+

Poziomy recyklingu

Obowiązki gmin w zakresie osiągania wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia    i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Poziomy recyklingu jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z2020 r. poz.1439) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z zapisami  art. 3b tej ustawy gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020r.:

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami:

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez Gminę Ryki

47,24

 55,97

 78,76

93

72,16

 79,50

79,66

 82,49

 

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2019r. Gmina Ryki osiągnęła poziom 82,49 %, przy minimalnym poziomie na 2019r., który wynosił 40%.

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty przez Gminę Ryki

100

100

100

 100

 93,36

 98,11

61,73

 27,31

 

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2019r. Gmina Ryki osiągnęła poziom 61,73 %, przy minimalnym poziomie na 2019r., który wynosił 60%.

Zgodnie z art. 3c wyżej cytowanej ustawy obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach, a także sposoby ich obliczania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 2412) w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy:

Rok

2012

16 lipca 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca 2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty przez Gminę Ryki

47,24

 38,21

 29,93

 24

1,39

3,08

2,19

 1,74

 

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2019r. Gmina Ryki osiągnęła poziom 1,74 % ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 40%.