Rewitalizacja Starego Miasta w Rykach

Danuta Janiszek, Ewa Ochap / admin
środa, 07 wrzesień 2016 10:39
A- A A+

Rewitalizacja – to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Rewitalizacja to inaczej ożywienie, oznacza dążenie do stworzenia miejsca zrównoważonego rozwoju, atrakcyjnego dla życia mieszkańców oraz prowadzenia działalnności dla przedsiębiorców tak by wszystkim żyło się lepiej w miejscu gdzie w chwili obecnej występuje koncentracja zjawisk negatywnych.

Rewitalizacja obejmuje przemiany zdegradowanych terenów w aspektach:

Program Rewitalizacji - wieloletni program działań w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej lub środowiskowej inicjowany, opracowywany i uchwalany przez radę gminy. Jest to dokument obligatoryjny dla pozyskania środków z UE. Z tego względu Gmina Ryki przystąpiła do opracowywania takiego dokumentu by pozyskać środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zobacz prezentację dotyczącą wspierania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działań rewitalizacyjnych.

http://www.rewitalizacja.ryki.pl/