Dzień otwarty rewitalizacji i warsztat diagnostyczny - raport

admin
czwartek, 12 styczeń 2017 12:00
A- A A+

Dzień Otwarty Rewitalizacji

28 grudnia 2016r. w Urzędzie Miejskim w Rykach odbył się dzień otwarty Rewitalizacji z udziałem mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli Urzędu, Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych gminy – Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminnego Centrum Kultury oraz placówek oświatowych.

Celem dnia otwartego było przedstawienie głównych informacji nt rewitalizacji i korzyści wynikających z zaangażowania się w ten proces. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania uczestników i przedstawienia prowadzących oraz wszystkich uczestników spotkania. Następnie omówione zostały prezentacje wprowadzające do tematyki rewitalizacji.
W tej części zostały przedstawione główne definicje dotyczące rewitalizacji oraz akty prawne i wytyczne regulujące proces rewitalizacji. Szczególny nacisk został położony na odejście od postrzegania rewitalizacji jako procesu zmian infrastrukturalnych i modernizacyjnych, do wskazania działań ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców i tworzenia więzi lokalnej społeczności. Wyjaśnione zostały również główne różnice między gminnym a lokalnym programem rewitalizacji oraz wskazane zostały podstawowe źródła finansowania w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

Podczas drugiej prezentacji przedstawiono główne mechanizmy partycypacji społecznej oraz drabinę partycypacji, którą tworzy informowanie, konsultowanie i współdecydowanie. Następnie przedstawiona została rola konsultacji społecznych oraz ich formy.

Kolejna prezentacja dotyczyła społecznego aspektu rewitalizacji. Pokazana została wieloaspektowość programu rewitalizacji oraz określeno interesariuszy programu. Uczestnicy poznali korzyści, jakie może przynieść włączenie społeczności lokalnej. W ramach tej części zostały przedstawione dobre praktyki z następujących miast: Cork (Irlandia), Chojnice, Połczyn-Zdrój, Przasnysz oraz Nałęczów. Następnie uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań odnośnie prezentacji bądź nurtujących ich kwestii związanych z rewitalizacją.

Warsztat diagnostyczny

Celem warsztatu była identyfikacja problemów i zjawisk negatywnych występujących na obszarach rewitalizacji oraz wskazanie potencjałów tych obszarów. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia etapów realizacji projektu. Następnie zaprezentowana została metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego i do rewitalizacji. Kolejnym krokiem było przedstawienie wstępnych wyników analiz przygotowanych na podstawie pozyskanych danych ilościowych. Obszary, które wstępnie zostały wybrane do rewitalizacji to:

Druga część spotkania poświęcona była pracy warsztatowej. W związku z tym, że w spotkaniu uczestniczyli przede wszystkim przedstawiciele sołectwa Stare Miasto praca warsztatowa dotyczyła tego obszaru. Uczestnicy pracowali w podziale na 3 grupy:

Zadaniem uczestników było zidentyfikowanie problemów w poszczególnych sferach, ale także mocnych stron, atutów, które można wykorzystać przy planowaniu działań
rewitalizacyjnych. Aby określić te elementy uczestnicy odpowiadali na następujące pytania:

 1. Jakie występują negatywne zjawiska, problemy, czego brakuje w sferze?:
  • społecznej,
  • przestrzenno-funkcjonalnej,
  • technicznej,
  • środowiskowej,
  • gospodarczej
 2. Jakie są przyczyny problemów?
 3. Jakie są największe atuty wyznaczonego obszaru?
Wyniki pracy warsztatowej:
Sfera społeczna – zidentyfikowane problemy:
Sfera gospodarcza – zidentyfikowane problemy:
Sfera przestrzenno-funkcjonalna – zidentyfikowane problemy:
Sfera społeczna – atuty:
Sfera gospodarcza – atuty:
Sfera przestrzenno-funkcjonalna – atuty: