Alarmy i sygnały alarmowe

admin
środa, 09 sierpień 2017 13:52
A- A A+

Pamiętaj dla własnego bezpieczeństwa!!! Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu należy działać szybko, ale rozważnie i bez paniki.

Alarm to sygnał z dowolnego źródła informujący, że zostało wykryte skażenie lub że wystąpiła sytuacja kryzysowa, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny.

Alarmowanie to działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i do ludności na danym terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o sytuacji kryzysowej, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny.

Rodzaje sygnałów alarmowych są jednakowe dla całego kraju. Syren nie można włączać dowolnie, a o wszystkich planach ich użycia w celach treningowych i kontrolnych muszą być informowane organa administracji publicznej. Ponadto w środkach masowego przekazu muszą pojawić się odpowiednie komunikaty informujące o ćwiczeniach.

Istnieją trzy sposoby na ogłaszanie alarmu.

  1. Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny trwający trzy minuty
  2. Środki masowego przekazu – trzykrotnie powtarzany komunikat słowny o treści: Uwaga! Uwaga! Uwaga ! Ogłaszam alarm (należy podać przyczynę i rodzaj alarmu oraz dla jakiego regionu)
  3. Wizualny sygnał alarmowy – żółty znak w kształcie trójkąta (może być też znak o innej figurze geometrycznej, gdy brakuje trójkąta).

Odwołanie alarmu odbywa się poprzez:

  1. Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny trwający trzy minuty.
  2. Środki masowego przekazu – trzykrotnie powtarzany komunikat słowny o treści: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm... .

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ :

1. PO OGŁOSZENIU ALARMU

     Jeśli znajdujesz się w miejscu publicznym:

2. KOMUNIKAT – UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI

     Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:

     Jeśli znajdziesz się w miejscu publicznym:

3. KOMUNIKAT – UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI

4. KOMUNIKAT – UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA

     W wypadku awarii obiektu z toksycznym środkiem przemysłowym:

     Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:

     Jeśli znajdziesz się w miejscu publicznym:

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz. 96)

Telefony alarmowe