LXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Małgorzata Falenta / Rafał Machnicki
poniedziałek, 28 marzec 2022 08:16
A- A A+

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje LXI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 30 marca (środa), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z:
 1. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 2. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ryki,
  d) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty,
  e) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryki w 2022 roku”,
  f) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryki,
  g) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ryki,
  h) udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej Rykach przy ul. Leona Wyczółkowskiego,
  i) szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, odpłatności za te usługi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,
  j) udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych,
  k) zmieniająca uchwałę w spawie przyznania diet przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Ryki,
  l) przyjęcia Regulaminu amatorskiego połowu ryb na stawie „Skalski” w Rykach.
 4. Odpowiedzi na zapytania i zgłoszone problemy.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad.

 

 

Ryki - przestrzeń do inwestycji
Luty 2023
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

7 luty 16:00

MUMIE

7 luty 18:00

MASZ CI LOS

7 luty 20:00

POKUSA

8 luty 16:00

MUMIE

8 luty 18:00

MASZ CI LOS

Sprwdź, jak załatwić sprawę w urzędzie lub przez internet

LPR na lata 2016-2022

O rewitalizacji

Ostrzeżenia dla mieszkańców

Zarządzanie kryzysowe i OC

Gospodarka odpadami w gminie Ryki

Zasady gospodarowania odpadami

Odnawialne źródła energii

Czysta Energia; Przyjaźni Środowisku

WFOŚIGW

Czyste Powietrze
Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Poznaj nasze miasto

Ryki, położone nad niedużą rzeczką Zalesianką, stanowiły niegdyś osadę pośród wielkich obszarów leśnych licznie zamieszkałych przez dziką zwierzynę.
Wykluczenie cyfrowe 3
Fundusze Europejskie
Lokalna Grupa Działania
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
Fundusze Europejskie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach
Wrota Lubelszczyzny
PGNiG Obrót Detaliczny
Lokalna Grupa Rybacka
Fundusz Dróg Samorządowych