Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Przebudowa drogi gminnej nr 102858L ul. Górna od km 0+010,50 do km 0+998 w miejscowości Ryki

Przebudowa drogi gminnej nr 102858L ul. Górna od km 0+010,50 do km 0+998 w miejscowości Ryki

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wartość dofinansowania: 500 000,00 zł.
Termin zakończenia zadania: maj 2024 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

Rodzaj robót budowlanych: przebudowa drogi w km roboczym i faktycznym 0+010,50 - 0+998,przebudowa chodników budowa zjazdów i kanału technologicznego oraz plantowanie skarp i obsianie trawami, wykonanie 2 przejść dla pieszych., oznakowanie drogi, montaż tablicy informacyjnej.

Efekty realizacji projektu:

- klasa drogi: D, długość drogi: 987 mb,

- przekrój jezdni: 2 x 1,

- szerokość pasa ruch 2,50 m

- rodzaj nawierzchni: beton asfaltowy

- chodnik przy jezdni o szer. 2,15 z kostki brukowej

- pobocze gruntowe ulepszone kruszywem o szer. 1,00 m –lewostronne

- infrastruktura dla ruchu rowerów: po jezdni po ogólnodostępnym pasie ruchu.

- odwodnienie drogi: powierzchniowe

- 2 przejścia dla pieszych:

1) Rodzaj przejścia: wyniesione

Lokalizacja przejścia: w km 0+759

Parametry przejścia: szer. 4,00 m; dł. 5,00 m.

Strefa dojścia po obu stronach: chodnik o szerokości 2,15 mb,

Strefa oczekiwania: 2,15 m x 4,00 m (chodnik),

Wyposażenie przejścia: rampa krawężnikowa w kolorze odmiennym od nawierzchni jezdni, system fakturowych oznaczeń nawierzchni.

Oświetlenia przejścia: dedykowane (doświetlające strefę przejścia)

Oznakowanie poziome: P,10 P25

Oznakowanie pionowe: znakami A - 11a, z tabliczką T-1 i D6 ustawionymi z dwóch stron przejścia

Dopuszczalna prędkość do 30 km/h

2) Rodzaj przejścia: zwykłe

Lokalizacja przejścia: w km 0+12,50

Parametry przejścia: szer. 4,00 m; dł. 5,00 m.

Strefa dojścia po obu stronach: chodnik o szerokości 2,15 mb,

Strefa oczekiwania: 2,15 m x 4,00 m (chodnik),

Wyposażenie przejścia: rampa krawężnikowa w kolorze odmiennym od nawierzchni jezdni, system fakturowych oznaczeń nawierzchni.

Oznakowanie pionowe: znakiem D6 ustawionym z dwóch stron przejścia

Dopuszczalna prędkość do 30 km/hStrefa dojścia po obu stronach: chodnik o szer. 2,00 m

Strefa oczekiwania: 2,0 m x 4,0 m (chodnik)

Wyposażenie przejścia: rampy przykrawężnikowe, płytki z wypustki dla niewidomych ułożonych przy krawężniku na szerokości przejścia,

Oświetlenia przejścia: dedykowane za pomocą opraw oświetleniowych umieszczonych na wys. 5-6,5 m z rozsyłem asymetrycznym, strumienia świetlnego zasilanych za pomocą paneli fotowoltaicznych,

- maksymalne obciążenie 80kN/oś

102858L.jpg