Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Rykach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej ryki.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: http://www.ryki.pl/

Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 05.04.2006 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 24.02.2023 r. 

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępna cyfrowo, brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków - z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 24.02.2023 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miejskiego w Rykach.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Zbigniew Grzelak
Telefon: 818657129

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
1. Budynek: Urząd Miejski w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki

  • Do budynku prowadzą 2 wejścia. Główne: od strony ulicy Karola Wojtyły, dodatkowe: z tyłu budynku wejście od ulicy Wyczółkowskiego. Do wejścia głównego prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Wejście z tyłu budynku nie posiada udogodnień architektonicznych.
  • Na parterze dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
  • Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla biur położonych na I i II piętrze.
  • W urzędzie nie ma windy, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

2. Budynek: Urząd Stanu Cywilnego w Rykach, ul. Warszawska 11, 08-500 Ryki

  • Do budynku prowadzi wejście z podjazdem dla niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się Urząd Stanu Cywilnego w Rykach.
  • W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.