Ułatwienia dostępu

Skip to main content

"Lepsza Przyszłość" - profilaktyka i wsparcie społeczno-zdrowotne mieszkańców w gminie Ryki - (projekt 1.6)

Projekt realizowany był przez Specjalistyczne Gabinety Lekarskie "Zdrowie" H. Kłaczyńska i E. Czerwińska s.c. w okresie od 26.02.2018 r. do 25.10.2019 r.

Wartość  ogólna projektu  1 986 492,00 zł.

Wysokość dofinansowania  1 688 518,20 zł.

Dofinansowanie z RPO WL na lata 2014 – 2020 ;

Europejski Fundusz Społeczny, Działanie: 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Ideą projektu jest zapewnienie stosownej opieki, osobom zależnym, w szczególności osobom starszym i schorowanym, niesprawnym i niepełnosprawnym właściwej opieki dopasowanej do potrzeb aby czuły się bezpieczne, wśród osób życzliwych, takich którym się „chce” i dla których los tych osób jest ważny. Są to usługi świadczone w sposób: a) zindywidualizowany oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym; b) umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą Usługi będą miały charakter wsparcia zarówno rodzinnego jak i indywidualnego, mają na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu ze względu na stygmatyzację niepełnosprawnych oraz osób w podeszłym wieku. Cel przekłada się bezpośrednio na zadania, a realizacja zaprojektowanych zadań umożliwi objecie pacjentów stosowną opieką i zapewni im następujące korzyści: – wsparcie będzie udzielane przez wielodyscyplinarny zespół w skład którego wchodzą opiekunowie, pielęgniarki, psycholodzy, fizjoterapeuci, terapeuta zajęciowy, – usługi będą świadczone w domu pacjenta w miejscu, które stwarza poczucie bezpieczeństwa i umożliwia odbiorcom usług większą kontrolę nad swoim życiem, nad decyzjami które ich dotyczą; – dzięki zakupowi specjalistycznego sprzętu, zdolność do darmowej adekwatnej i wystarczającej pomocy medycznej i socjalnej, – społecznych, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, – zdrowotnych, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy, – odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania; – wsparcie rodzin i opiekunów podopiecznych w zakresie opieki umożliwiające odpoczynek od obowiązków, – bezpłatny transport podopiecznych do placówek. 

Przez okres trwania projektu, pomoc otrzymało 34 pacjentów i ich rodzin pochodzących z terenu gminy Ryki. 

Wskaźnik produktu, rezultat został osiągnięty, tj.  wzrost dostępności usług społecznych i zdrowotnych dopasowanych do specyficznych potrzeb mieszkańców, poprzez wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym spowodowanym długotrwałą lub ciężką chorobą, niepełnosprawnością, niesamodzielnością osób starszych i ich rodzin. Dofinasowanie umożliwiło: zapewnienie ciągłości wsparcia i opieki osobom potrzebującym, zwiększenie zdolności rodzin do sprawowania opieki nad chorym potrzebującym