Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Kontrole nieruchomości

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że od miesiąca października br. pracownicy Urzędu Miejskiego w Rykach rozpoczną kontrole nieruchomości położonych na terenie gminy Ryki, których właściciele zadeklarowali kompostowanie odpadów biodegradowalnych. W trakcie kontroli sprawdzane będzie także przestrzeganie zasad prawidłowej segregacji odpadów.

Weryfikacji poddane będzie faktyczne posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów. Właścicielowi nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji a:

  • nie posiada kompostownika przydomowego lub
  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
  • uniemożliwia upoważnionej przez Burmistrza osobie dokonanie oględzin nieruchomości,

wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek. Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna (zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

 Kontroli poddane będzie również gospodarowanie ściekami na nieruchomości. Właściciele nieruchomości, są obowiązani posiadać i okazać upoważnionym przez Burmistrza pracownikom umowy i dowody uiszczania opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 6 ust. 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).