Ułatwienia dostępu

Skip to main content

XCIII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje XCIII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 października (piątek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 4. Informacja o przygotowaniu szkół i przedszkoli do roku szkolnego 2023/2024.
 5. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ryki na lata 2023-2030,
  2. określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji,
  3. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy na kolejne trzy lata,
  4. wyboru ławników sądowych na kadencję 2024-2027,
  5. udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Rykach przy
   ul. Piaskowej,
  6. udzielenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Rykach, obręb Ryki,
  7. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Rykach od opłaty rocznej ustalonej z tytułu trwałego zarządu ustawionego na nieruchomości położonej przy ul. Poniatowskiego 12,
  8. zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  9. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023r.

7. Odpowiedzi na zapytania i zgłoszone problemy.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.