Ułatwienia dostępu

Skip to main content

XCVI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje XCVI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 22 grudnia (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z:
    • XCIII sesji Rady Miejskiej w Rykach;
    • XCIV sesji Rady Miejskiej w Rykach;
    • XCV sesji Rady Miejskiej w Rykach.
4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
5. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
6. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej.
7. Uchwalenie budżetu Gminy Ryki na rok 2024
    a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza;
    b) odczytanie opinii o projekcie budżetu wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową;
    c) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej;
    d) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii komisji stałych;
    e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
    f) głosowanie projektu uchwały budżetowej.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) przyjęcia programu osłonowego Gminy Ryki „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028
    b) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
     c) zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wie-czyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych
    d) warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.