Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Burmistrz Ryk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku.

Termin składania ofert ustala się na dzień 08.03.2024 r.  Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.